• Wie zijn wij?

  Wij zijn een verzekeraar. En zijn onderdeel van de BNP Paribas Groep. Wij bieden vooral verzekeringen aan die bescherming bieden tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Wij hebben twee entiteiten: BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. en BNP Paribas Cardif Levensverzekeringen N.V. Deze entiteiten zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze verzekeringsactiviteiten. Hieronder ziet u onze contactgegevens:

  Bezoekadres: Hoevestein 28, 4903 SC Oosterhout
  Postadres: Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout
  Telefoon: 0031 162 486 000
  E-mail: info@bnpparibascardif.nl
  Website: www.bnpparibascardif.nl

 • Wat zijn persoonsgegevens?

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen en wij tot die persoon kunnen herleiden. Meerdere stukjes informatie bij elkaar kunnen ook herleidbaar zijn naar een persoon. Alleen uw leeftijd is bijvoorbeeld geen persoonsgegeven, maar samen met uw geslacht en postcode kan uw leeftijd wel een persoonsgegeven zijn. Of een gegeven een persoonsgegeven is, is dus afhankelijk van de (on)mogelijkheid om iemand te identificeren.

 • Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?

  Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens van u. Deze zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  a. Persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringen

  Denk bij deze categorie aan persoonlijke informatie, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit. Maar ook aan persoonsgegevens over uw verzekering, zoals het type, de looptijd, de premie, het verzekerd bedrag, uw verzekeringsnummer en gegevens over uw claim(s) en eventuele uitkeringen.

  b. Medische persoonsgegevens

  Soms hebben wij ook medische persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld bij het afsluiten of uitvoeren van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Deze persoonsgegevens krijgen we rechtstreeks van u of - met uw goedkeuring - van uw medisch behandelaar(s). Het gebruik van medische persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur (een BIG-geregistreerde arts). Onze medisch adviseur geeft uw medische persoonsgegevens alleen door aan anderen als dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze medewerkers hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als onze medisch adviseur. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim.

  c. Andere gevoelige persoonsgegevens

  Wij verwerken ook andere gevoelige persoonsgegevens van u. Denk hierbij aan bepaalde identificerende gegevens (zoals een kopie van uw identiteitsbewijs), aan financiële gegevens (zoals uw rekeningnummer en informatie over uw inkomen of vermogen) en uw Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast kunnen wij strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken. Bij sommige verzekeringen vragen wij u om een verklaring af te leggen over uw strafrechtelijk verleden. Daarnaast verwerken wij stafrechtelijke persoonsgegevens om fraude, misbruik en criminaliteit te voorkomen en bestrijden. Dat doen wij natuurlijk alleen als wij denken of erachter komen dat iemand zich hieraan schuldig maakt.

  d. Persoonsgegevens over uw contacten met ons

  Bij het aangaan van en tijdens uw verzekering hebben we regelmatig contact met u. Vaak slaan wij deze contactmomenten op. Wij slaan op:

  • waarover het contact ging;
  • wanneer het contact plaatsvond;
  • met welke persoon of afdeling u contact had; en
  • hoe het contact plaatsvond (per e-mail, brief, telefoon, social media, etc).

  Wij gebruiken deze informatie om te zien waarover we met u contact hadden. Hierdoor kunnen we u bij een volgend contact beter helpen. En weten we precies wanneer we wat met elkaar hebben afgesproken. Of wat we tegen elkaar hebben gezegd. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving. Of om fraude, misbruik en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

  e. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website

  We leggen ook persoonsgegevens vast over uw bezoeken aan onze website. Bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt en welke zoekopdrachten u geeft. Dit doen wij om meer inzicht te krijgen in uw interesses. En onze campagnes hierop aan te passen. Hierbij maken wij gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in de cookieverklaring op onze website. Bij het gebruik van cookies verwerken wij uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiele telefoon op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

  f. Aanvullende persoonsgegevens

  Met aanvullende persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens die wij niet van u hebben gekregen, maar die uit externe (openbare) bronnen afkomstig zijn. Denk hierbij aan informatie om de financiering van terrorisme en witwassen tegen te gaan. En aan gegevens uit het Kadaster om te controleren of u een woning of hypotheek hebt.

 • Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

  In de meeste gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of uw bemiddelaar. Naast de informatie die wij van u of uw bemiddelaar krijgen, ontvangen wij uw persoonsgegevens soms ook van andere partijen. Denk hierbij aan uw medisch behandelaar(s), uw voormalige werkgever, het UWV en de gevolmachtigd agenten en onderzoeksbureaus waarmee wij samenwerken. In ons verwerkingsregister is vastgelegd van wie uw persoonsgegevens afkomstig zijn. Als wij uw persoonsgegevens ontvangen van een derde partij, dan gebruiken wij soms een specifieke privacyverklaring om u te informeren.

 • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doeleinden. En toetsen vooraf of er een wettelijke grondslag is. Natuurlijk verwerken wij nooit meer persoonsgegevens van u dan nodig is. Hieronder vindt u meer informatie over onze verwerkingsdoeleinden. Hierbij vermelden wij steeds de wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

  a. Het aangaan en uitvoeren van verzekeringen

  In de meeste gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van u of uw bemiddelaar omdat u een verzekering bij ons hebt of wilt afsluiten. We gebruiken uw persoonsgegevens dan voor het aangaan of uitvoeren van uw verzekering. Bij het uitvoeren van een verzekering kunt u denken aan het incasseren van premies, het aanpassen van uw verzekering, het beoordelen en uitbetalen van claims en het afhandelen eventuele klachten of rechtszaken.

  Wettelijke grondslag: noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.

  b. Voldoen aan wet- en regelgeving

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan wet- en regelgeving. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een integere bedrijfsvoering te hebben. Daarom kunnen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. En winnen wij soms informatie in over uw beroep en/of inkomen. Bij sommige verzekeringen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens door te geven aan de Belastingdienst. Hierbij moeten wij ook uw BSN vermelden. In uitzonderlijke gevallen zijn we verplicht om uw persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, zoals onze toezichthouders, politie, justitie of inlichtingendiensten. Ook dat doen wij om te voldoen aan wet- en regelgeving.

  Wettelijke grondslag: voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  c. Het inschatten en beheersen van risico's

  We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het uitvoeren van (statistische) analyses. Bijvoorbeeld om risico's in te schatten en om de premies van onze verzekeringen te bepalen.

  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

  d. Fraude, misbruik en criminaliteit voorkomen en bestrijden

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de veiligheid en integriteit van onze bedrijfsvoering. En die van de verzekeringssector als geheel. Dit houdt onder meer in dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om fraude, misbruik en criminaliteit tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere verzekeraars en externe onderzoeksbureaus. Bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek handelen wij altijd volgens de regels uit de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek.

  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke.

  e. Het uitvoeren van (online) marketingactiviteiten

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de uitvoering van marketingactiviteiten. Allereerst gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen die voor u belangrijk zijn. Dat doen wij via onze website, per brief of per e-mail. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens via het plaatsen van cookies. Dit doen wij om meer inzicht te krijgen in uw interesses. En onze campagnes hierop aan te passen. Zie de cookieverklaring op onze website voor meer informatie over het gebruik van cookies.

  Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke of uw toestemming.

 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  We hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan de beveiliging van fysieke ruimtes waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Hierdoor kunnen alleen bevoegde medewerkers uw persoonsgegevens inzien en verwerken. Ook trainen wij onze medewerkers over de bescherming van persoonsgegevens. Al deze maatregelen staan beschreven in ons beveiligingsbeleid. Als er ondanks deze maatregelen toch iets misgaat, kan sprake zijn van een datalek. Datalekken die (waarschijnlijk) een risico vormen voor uw privacy, melden wij binnen 72 uur aan de toezichthouder.

 • Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Of zolang dat verplicht is vanwege wet- en regelgeving. Op basis van ons bewaartermijnenbeleid hebben wij bewaartermijnen vastgesteld voor alle (categorieën van) persoonsgegevens. De persoonsgegevens van klanten bewaren wij bijvoorbeeld ook nog nadat de verzekering is gestopt. Persoonsgegevens van klanten met een schadeverzekering bewaren wij nog één of drie jaar na het stoppen van de verzekering (afhankelijk van het type). Persoonsgegevens van klanten met een levensverzekering bewaren wij nog vijf jaar nadat de verzekering is gestopt. Is een bewaartermijn afgelopen? Dan worden de persoonsgegevens verwijderd, geanonimiseerd of overgebracht naar het archief. Archiveren doen wij alleen als dat nodig is voor het oplossen van toekomstige geschillen of het uitvoeren van statistische analyses. Anonimiseren houdt in dat wij bepaalde informatie die naar u verwijst, verwijderen. We kunnen de gegevens dan niet meer naar u herleiden. Anonieme gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen van onze risico's en verzekeringen.

 • Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw persoonspersoonsgegevens ook doorgeven aan andere bedrijven of instellingen. Dit doen wij alleen als dit volgens de wet is toegestaan of nodig is voor onze bedrijfsvoering. Hieronder lichten wij toe aan wie wij uw persoonspersoonsgegevens kunnen doorgeven. En waarom wij dit doen.

  a. Binnen BNP Paribas Cardif

  Uw persoonsgegevens worden als eerste verstrekt aan onze medewerkers, als zij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Hieronder valt ook onze medisch adviseur. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor het gebruik van uw medische persoonsgegevens binnen onze organisatie. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens soms aan medewerkers van BNP Paribas Cardif S.A. Dit is ons hoofdkantoor in Frankrijk. Dit doen wij alleen als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

  b. Uw geldverstrekker en uw bemiddelaar

  Bij veel van onze verzekeringen is er een relatie met een hypothecaire of consumptieve lening. Soms is uw geldverstrekker zelfs de ontvanger van de uitkering. Daarom kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met uw geldverstrekker. Daarnaast wisselen wij uw persoonsgegevens uit met uw bemiddelaar. Dit doen wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van de verzekering of het afhandelen van een claim. Uw medische persoonsgegevens geven wij nooit door aan uw bemiddelaar, behalve als u hiervoor toestemming aan ons hebt gegeven. 

  c. Andere bedrijven waarmee wij samenwerken

  Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan andere partijen waarmee wij samenwerken. Dat doen wij voor onze bedrijfsvoering of om uitvoering te geven aan de verzekering. Denk hierbij aan incassobureaus, deurwaarders, (medische) expertisebureaus, notaris- en advocatenkantoren en onze herverzekeraars. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken om uw privacy te borgen. Soms verwerken deze partijen uw persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid. Dan noemen wij deze partijen 'verwerkers'. De afspraken met deze partijen leggen we dan vast in een verwerkersovereenkomst.

  d. Overheidsinstanties

  Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens van u door te geven aan een overheidsinstantie. Denk daarbij aan de Belastingdienst, het UWV, Politie, Justitie en onze toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

  e. Stichting CIS

  CIS is het centrale informatiesysteem van verzekeraars in Nederland. Dit systeem wordt beheerd door de Stichting CIS. Het systeem is bedoeld om risico's te beheersen en verzekeringscriminaliteit tegen te gaan. Wij kunnen uw persoonsgegevens in CIS laten opnemen, bijvoorbeeld als u fraude hebt gepleegd. Wij kunnen via CIS ook informatie over u opvragen, bijvoorbeeld bij de beoordeling van een aanvraag of claim. Dat doen wij alleen onder strikte voorwaarden. Meer informatie over CIS vindt u op de website van de Stichting CIS: www.stichtingcis.nl.

 • Hoe gaan wij om met elektronische communicatie (e-mail, telefoon en social media)?

  a. E-mail

  U kunt contact met ons opnemen per e-mail. Meestal slaan wij uw e-mails op. Dat doen we om u bij een volgend contact beter te kunnen helpen. En om op een later moment te kunnen nagaan wat we met elkaar hebben afgesproken. Of tegen elkaar hebben gezegd. We kunnen deze e-mails ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving. Of om fraude, misbruik en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

  b. Telefoon

  U kunt ook contact met ons opnemen per telefoon. De telefoongesprekken die wij met u voeren, nemen we in principe niet op. Doen wij dit toch? Bijvoorbeeld bij een fraudeonderzoek? Dan informeren wij u hierover altijd vooraf.

  c. Social Media

  U kunt ook contact met ons opnemen via onze social mediapagina's, zoals Facebook en Twitter. Als u ons benadert via dit kanaal, dan kunnen wij uw berichten opslaan.

  Let op: het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring gaat niet over de manier waarop een social mediaplatform, zoals Facebook of Twitter, omgaat met uw gegevens. Wilt u hierover meer weten? Lees dan de privacyverklaring van het platform.

  Met alle elektronische communicatie gaan wij zorgvuldig om. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij opgeslagen e-mails en opgenomen gesprekken per telefoon en social media goed beveiligen en niet langer bewaren dan nodig is. Meer informatie hierover leest u in deze privacyverklaring, bij de antwoorden op de vragen 'Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? ' en 'Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?'.

 • Internationaal gebruik van uw persoonsgegevens

  Op dit moment geven wij uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Willen wij uw persoonsgegevens in de toekomst toch doorgeven aan een land buiten de EER? Dan houden wij ons aan de regels van de AVG. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan een land dat door de Europese Commissie is erkend als een land dat uw persoonsgegevens goed beschermt. Gaat het om een land dat niet is erkend door de Europese Commissie? Dan zorgen wij ervoor dat we gebruik kunnen maken van een wettelijke uitzondering. Of een van de volgende maatregelen nemen: het toepassen van modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Bij een aantal van onze verzekeringen beoordelen wij uw aanvraag via een geautomatiseerd proces. Hierbij toetsen wij automatisch of u voldoet aan onze acceptatievoorwaarden. We beoordelen bijvoorbeeld of de informatie die u (over uzelf) hebt opgegeven, juist en volledig is. Ook maken we geheel automatisch een inschatting van uw risico. Dit proces beoordeelt automatisch of wij uw aanvraag kunnen accepteren of moeten afwijzen. Bent u het niet eens met de uitkomst van deze beoordeling? Dan hebt u het recht op een herbeoordeling door een van onze medewerkers. Hij of zij zal opnieuw een besluit nemen en dit persoonlijk aan u uitleggen.

 • Toepasselijke privacy wet- en regelgeving

  Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij ons aan alle (Europese) wet- en regelgeving om uw privacy te beschermen. Het gaat vooral om de volgende wet- en regelgeving:

  • De Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG)
  • De Uitvoeringswet AVG
  • De Gedragscode Verwerking Persoonspersoonsgegevens Verzekeraars (GVPV)
  • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)
  • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
  • De Telecommunicatiewet
 • Wat zijn uw privacyrechten?

  Uw privacyrechten zijn in de wet geregeld. Natuurlijk respecteren wij uw rechten. Hieronder leggen wij uit wat uw privacyrechten zijn. En wat deze inhouden.

  a. Uw persoonsgegevens inzien

  U hebt het recht om ons te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat zo is, kunt u ons vragen om te laten zien welke persoonsgegevens we van u hebben. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. En wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

  b. Uw persoonsgegevens aanpassen of aanvullen

  Zijn de persoonsgegevens die we van u hebben onjuist of onvolledig? Dan hebt u het recht om deze door ons te laten wijzigen of aanvullen. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk doen.

  c. Uw persoonsgegevens wissen

  In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U hebt dit recht als:

  • wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om onze doelen te bereiken;
  • u uw toestemming voor het gebruik intrekt;
  • u terecht bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
  • wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt in strijd met de wet; en
  • er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens te wissen.

  Let op: soms kunnen wij besluiten om niet (helemaal) aan uw verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld omdat wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een (dreigende) rechtszaak. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij besluiten om uw persoonsgegevens niet (helemaal) te wissen, dan laten wij u weten waarom wij niet (helemaal) aan uw verzoek voldoen.

  d. Het gebruik van uw persoonsgegevens beperken

  Met dit recht kunt u aangeven dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk niet mogen gebruiken. Hiervan kunt u gebruik maken als u vindt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben:

  • onjuist zijn;
  • door ons worden gebruikt in strijd met de wet; of
  • niet meer nodig zijn voor het bereiken van onze doelen.

  U kunt ook van dit recht gebruik maken als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en wij uw bezwaar nog in behandeling hebben.

  e. Bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

  In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of op basis van ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde. Is uw bezwaar terecht? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens niet meer voor dat doel. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens nog wel kunnen gebruiken voor anderen doelen, bijvoorbeeld een (dreigende) rechtszaak of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

  f. Uw persoonsgegevens overdragen

  In bepaalde gevallen hebt u het recht om ons te vragen om een kopie van uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of aan een derde. Met dit recht kunt u uw persoonsgegevens dus gemakkelijk overdragen aan een andere partij. Bijvoorbeeld aan een andere verzekeraar. U hebt dit recht alleen als wij uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming. Of nodig hebben voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben. Dit recht gaat alleen over persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt gegeven. Niet over persoonsgegevens over u die wij hebben gekregen van een andere partij.

  g. Uw toestemming intrekken

  Gaf u ons toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming altijd weer intrekken. Vanaf dat moment gebruiken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij gebruik kunnen maken van een andere wettelijke grondslag.

  h. Menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluiten

  Soms nemen wij besluiten over u op basis van een automatisch proces. Denk hierbij aan de beoordeling van uw verzekeringsaanvraag. Het acceptatieproces vindt dan plaats zonder dat een medewerker ernaar heeft gekeken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen zo'n automatisch genomen besluit. Als u van dit recht gebruik maakt, dan bekijkt een medewerker uw verzoek. Hij of zij zal opnieuw een besluit nemen en dit aan u uitleggen.

 • Aanpassing van deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit doen wij bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsvoering of in wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website. Hier vindt u altijd de laatste versie. Bij belangrijke wijzigingen kunnen wij u ook informeren via een e-mail of nieuwsbericht op onze website. De laatste versie van deze privacyverklaring is van 25 januari 2021.

 • Hebt u vragen of klachten?

  Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Cardif? Neem dan contact op met onze Privacy Officer in Nederland. Dat kan door een e-mail te sturen naar privacyofficerNL@bnpparibascardif.com of een brief te sturen naar:

  BNP Paribas Cardif
  Privacy Officer
  Postbus 4006
  4900 CA Oosterhout

  U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Vanuit ons hoofdkantoor in Frankrijk is de FG verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van privacywet- en regelgeving voor BNP Paribas Cardif wereldwijd. U kunt contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen naar group_assurance_data_protection_office@bnpparibas.com of een brief te sturen naar:

  BNP Paribas Cardif
  DPO
  8, rue du Port
  92728 Nanterre
  France

  Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de wet? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het klachtenformulier op onze website. Of door een e-mail te sturen naar: klachten@bnpparibascardif.com. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP vindt u hierover meer informatie: www.autoriteitpersoonspersoonsgegevens.nl.